Heilo Eiendom AS

Heilo Eiendom AS

Bankplassen 1 A
0150 Oslo, Norge
Telefon: 23 00 39 60

Personsvernerklæring

I forbindelse med innføring av nytt regelverk har vi oppdatert våre rutiner for håndtering av personopplysninger. Våre rutiner er i stor grad knyttet til oppfyllelse av det regelverk vi allerede er underlagt, se pkt. 3 nedenfor. Vår virksomhet er utelukkende å tilby tjenester, og ha kommunikasjon med profesjonelle parter, der kundeforhold inngås med juridiske personer (les: selskaper). For eventuelle særtilfeller der vi håndterer personsensitive opplysninger vil dette behandles etter egne rutiner, og denne personvernerklæringen vil gi svar på hvordan du kan kontakte oss for å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert og hvordan du eventuelt kan be om å bli slettet fra våre registre.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Heilo Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og ivaretar hensynet til personvern etter egne etablerte rutiner. Opplysninger som anses å være sensitive håndteres etter særskilte rutiner, og overvåkes av selskapets daglige leder og for alle forhold knytte til megling også av fagansvarlig. Alle ansatte har tilgang til opplysninger om enkeltpersoners navn, telefonnummer og mailadresse, da dette er relevant for enkeltansattes utførelse av selskapets tjenester.

Hva er formålet?
Heilo Eiendom lagrer kontaktopplysninger om personer som er tilknyttet selskaper som er aktuelle parter i transaksjoner, leieavtaler eller andre rådgivningsoppdrag selskapet har eller kan få.

Hva er det rettslige grunnlaget?
Behandling av personopplysninger i eiendomsmeglingsbransjen reguleres av lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Loven er gitt i medhold av EUs personvernforordning, General Data Protection regulation (GDPR). Bestemmelsene i personopplysningsloven gjelder for behandling av personopplysninger, om ikke annet følger av en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten. Eiendomsmeglingsbransjen er underlagt
følgende særlovgivning som regulerer behandling av personopplysninger:

  • Eiendomsmeglingsloven
  • Eiendomsmeglingsforskriften
  • Regnskapsloven
  • Bokføringsloven
  • Avhendingslova
  • Markedsføringsloven
  • Hvitvaskingsloven

Hvilke personopplysninger behandles?
Heilo Eiendom innhenter og lagrer personopplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse for alle som er, eller kan bli, involvert i transaksjoner, leieavtaler eller annen rådgivningsvirksomhet som sorterer under det tjenestespekteret Heilo Eiendom til enhver tid tilbyr.

Hvor hentes opplysningene fra?
Opplysningene hentes fra den enkelte eller fra det selskapet vedkommende arbeider i/med. For de tilfeller at det innhentes opplysninger som navn, stilling og telefonnummer/e-postadresse vil dette komme fra offentlig tilgjengelig kilde (selskapets webadresse, LinkedIn e.l.).

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Heilo Eiendom anser at de opplysninger som lagres er av en slik karakter at det ikke krever et særskilt samtykke. Legitimasjonskontroll sorterer under et rettslig grunnlag, som for øvrig de berørte informeres om.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Informasjon om personer leveres ikke ut fra Heilo Eiendom til tredjeparter, unntatt informasjon som må oppgis etter Lov om Eiendomsmegling.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Heilo Eiendom vil etter beste evne holde egne registre oppdatert mht. det arbeidssted en person er tilknyttet. Når informasjon om at et ansettelsesforhold er avsluttet vil den enkelte defineres som «sluttet» men opplysningen vil ikke slettes i systemet. Legitimasjon, som lagres på eget sikkert sted, beholdes så lenge dette anses å være relevant for det/de oppdrag vedkommende er knyttet til.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Den registrerte har rett til innsyn i hvilke opplysninger Heilo Eiendom har lagret, så langt relevante norske lover tillater dette. Alle forhold reguleres av norsk lov.

Hvordan sikres opplysningene?
Opplysningene sikres digitalt og i et sikret nettverk. Der det er nødvendig er det passordbeskyttelse. For oppdrag som er bokført og avsluttet før 1.juli 2018 vil noen opplysninger kunne være lagret manuelt – i slike tilfeller i avlåste arkiver i sikrede lokaler.
Kontaktinformasjon.

For anmodning om innsyn, retting og andre spørsmål vedrørende personvern, kontakt Heilo Eiendom ved Christian Bruun-Kallum.

Alle avgjørelser knyttet til anmodning om innsyn, retting og/eller sletting kan påklages til Datatilsynet.

Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler fra Google Analytics for å loggføre bruken av våre nettsider. Formålet med dette er å føre statistikk og skape grunnlag for å forbedre nettsidene.
Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil kunne medføre at du ikke får tilgang til våre produkter og tjenester.

Heilo bruker cookies for å forstå våre brukeres behov, vi ber om din aksept før videre bruk. Les vår Personvernerklæring and Vilkår og bruk